IEG Stravovacie služby

Category Archives: Nezaradené


Politika kvality(QMS)

Politika kvality(QMS)

a bezpečnosti potravín(HACCP)

1. Zavedením systému manažérstva kvality podla ISO 9001:2008 sa zaväzujeme

dosahovať a neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb – prípravy, výroby

a podávania jedál.

2. Riadenie a zabezpečovanie kvality a Analýzy nebezpečenstiev v kritických

kontrolných bodoch považujeme za rozhodujúce nástroje pre dosahovanie našich

cieľov.

3. Rozvoj firmy je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastných

zamestnancov i ostatných zainteresovaných strán.

4. Zákazníkom garantujeme : – zásobovanie prevádzok a bufetov surovinami

dodávanými prevažne od certifikovaných výrobcov,

– profesionálny prístup obsluhového personálu,

neustálymi laboratórnymi analýzami overovanie mikrobiologickej bezpečnosti našich

produktov,

– dodržiavanie zásad správnej výživy pri zostavovaní

jedálnych lístkov, nadštandardné služby, bonusy stálym zákazníkom, ústretovosť a

ochotu pomôcť vyriešiť problém.

5. Dodávatelia a externí pracovníci sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení

našej Politiky QMS.

6. Udržiavanie zhody pri všetkých činnostiach vykonávaných v I.E.G.- stravovacie

služby s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami je dôležitou podmienkou a

realizuje sa to vykonávaním pravidelných interných auditov v našich stravovacích

zariadeniach nezávislými odborníkmi.

7. Efektívnou komunikáciou v externom prostredí, vo vnútri spoločnosti a

usmerňovaním metodiky výroby v súlade s požiadavkami hygieny, bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci optimalizujeme systém manažérstva kvality a potravinovej

bezpečnosti.

8. Sústavným zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov sa zvyšuje aj

povedomie o kvalite stravovacích služieb.