IEG Stravovacie služby

O Nás

Spoločnosť vznikla v roku 1991 ako malá rodinná firma s objemom 150 obedov denne, od vzniku bolo naše zameranie na spoločné ( závodné ) stravovanie s dôrazom na kvalitu používaných ingrediencií ako aj personálu, preto väčšina našich receptov pochádza zo slovenskej domácej kuchyne, ktorá je blízka našim stravníkom z domáceho prostredia. Počas celého obdobia trvania našej činnosti sa snažíme aj na základe Vašich postrehov a pripomienok zdokonaľovať činnosť tak aby sme uspokojili aj náročných stravníkov a rad špecifických požiadaviek.

Dnes naše prevádzky produkujú objem približne 4500 obedov denne pričom dbáme neustále na kvalitu a hygienu pri celom procese spracovania potravín.

 

Certifikát kvality

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008 pre činnosť: komplexné zabezpečovanie stravovacích služieb, výdaj jedál, predaj tovaru formou maloobchodu.

 

Politika kvality (QMS) a bezpečnosti potravín (HACCP)

1. Zavedením systému manažérstva kvality podla ISO 9001:2008 sa zaväzujeme
dosahovať a neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb – prípravy, výroby
a podávania jedál.
2. Riadenie a zabezpečovanie kvality a Analýzy nebezpečenstiev v kritických
kontrolných bodoch považujeme za rozhodujúce nástroje pre dosahovanie našich
cieľov.
3. Rozvoj firmy je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastných
zamestnancov i ostatných zainteresovaných strán.
4. Zákazníkom garantujeme : – zásobovanie prevádzok a bufetov surovinami
dodávanými prevažne od certifikovaných výrobcov, profesionálny prístup personálu,
neustálymi laboratórnymi analýzami overovanie mikrobiologickej bezpečnosti našich
produktov, dodržiavanie zásad správnej výživy pri zostavovaní jedálnych lístkov, nadštandardné služby, bonusy stálym zákazníkom, ústretovosť a ochotu pomôcť vyriešiť problém.
5. Dodávatelia a externí pracovníci sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení
našej Politiky QMS.
6. Udržiavanie zhody pri všetkých činnostiach vykonávaných v I.E.G.- stravovacie
služby s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami je dôležitou podmienkou a
realizuje sa to vykonávaním pravidelných interných auditov v našich stravovacích
zariadeniach nezávislými odborníkmi.
7. Efektívnou komunikáciou v externom prostredí, vo vnútri spoločnosti a
usmerňovaním metodiky výroby v súlade s požiadavkami hygieny, bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci optimalizujeme systém manažérstva kvality a potravinovej
bezpečnosti.
8. Sústavným zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov sa zvyšuje aj
povedomie o kvalite stravovacích služieb.

Systém práce 

Zásobovanie a doprava :
Firma I.E.G stravovacie služby si vyberá z veľkého množstva dodávateľov iba firmy, ktoré spĺňajú jej prísne požiadavky na kvalitu potravín. Sú uzatvárané hospodárske zmluvy z jednotlivými dodávateľmi a zmena jedálneho lístka ohľadom zásobovania môže nastať iba v prípade, že sa tovar vráti naspäť dodávateľovi ak nespĺňa požadovanú kvalitu. Sú uprednostňované potravinárske výrobky domácich dodávateľov zo Slovenska. V prípade výpadku zásobovania dodávateľským systémom, máme vybudovanú vlastnú automobilovú dopravu, čím sa výpadky v zásobovaní znižujú na minimálnu úroveň. V súčasnosti denne jazdí hlavne za účelom rozvozu jedál v závodnom stravovaní 9 zásobovacích aut. Automobilový park je pravidelne obnovovaný. V prípade nepredvídanej poruchy máme uzatvorenú zmluvu s autodopravcom na okamžité pristavenie až dvoch dodávkových aut na rozvoz stravy. Celkovo pri rozvoze jedla sa strava dodáva do 62 organizácií, pričom firma I.E.G stravovacie služby zabezpečuje výdaj stravy v 34 odberných miestach. Strava sa dodáva poväčšine v termoportoch výmenným systémom. 

Hygiena:
Počas 30-ročnej činnosti firmy I.E.G stravovacie služby sa nezaznamenal žiaden konflikt z hygienickou stanicou, obchodnou inšpekciou, ani zo žiadnymi inými zložkami ktoré majú za úlohu sledovať dodržiavanie predpisov zo strany štátnej správy. Nie sú zaznamenané ani žiadne zdravotné problémy u stravníkov firmy a pritom od začiatku prevádzkovania firmy bolo vyrobených cez  päť miliónov obedov v závodnom stravovaní. Je to dané aj veľkou  starostlivosťou  o suroviny, ich výberom a skladovaním. Intenzívna je  spolupráca v rámci hygieny z rôznymi organizáciami – napr. Henkelecolab. V rámci hygieny dbáme i na také maličkosti ako je nakupovanie iba prvotriedneho porcelánu /karlovarský/ a nerezu do jednotlivých prevádzok. Pracovníci dostávajú pracovné pomôcky a ošatenia podľa potreby o svoju hygienu sa starajú každý osobitne, samozrejme za podpory firmy. Na jednotlivých prevádzkach sa prevádzajú pravidelné kontroly na hygienu a bezpečnosť, k čomu sa prevádzajú i školenia podľa potreby.        

Pracovníci:
Firma I.E.G stravovacie služby zamestnáva pracovníkov výlučne na trvalý pracovný pomer. Vedúci pracovníci sú vedení k samostatnej práci a samostatnému mysleniu. Každá jednotlivá prevádzka má svoju charakteristiku a  svoje špecifické vlastnosti, ktoré chceme rešpektovať. Nesnažíme sa v svojej práci k žiadnej uniformite. Vždy je na prvom mieste zákazník. Nemôže sa stať, že zákazník je nespokojný, pracovníci firmy sú vedení k tomu, aby sa každý problém vyriešil a zobrali si z neho poučenie. V rámci práce v kuchyni je prvoradé heslo každého šéfkuchára: „ Čo nezješ sám, neponúkaj ani svojim stravníkom“. Z tohto dôvodu sa nikdy nepripravujú jedlá z polotovarov, instantných práškov, konzerv a dochucovadlá sa vyberajú tak, aby neobsahovali  dusičnany. Ide o veľmi náročný proces, ktorý sa môže dosiahnuť iba pravidelným sledovaním trhu a následným školením pracovníkov mojej firmy. Pracovníci sú vedení k osobnej zodpovednosti za im zverený majetok, čoho dôkazom sú minimálne náklady na opravy kuchynského zariadenia. Našou snahou je vytvoriť im kvalitné pracovné podmienky s dobrým ohodnotením, čoho dôkazom je to, že z firmy odíde maximálne do roka 1-3 zamestnanci. Firme I.E.G stravovacie služby sa zatiaľ počas existencie nestalo, že neodviedla za svojich zamestnancov odvody do fondov, poisťovní, že neboli vyplatené mzdy.

 

Okrúhle výročie


V roku 2021 naša spoločnosť oslávila okrúhle výročie – tridsať rokov svojho pôsobenia
na poli poskytovania gastronomických služieb. Tridsať rokov je znakom dospelosti nielen u človeka, ale aj spoločnosti, ktorá už desaťročia poskytuje na poli spoločného stravovania pre svojich zákazníkov služby a servis získaný dokonalými znalosťami a skúsenosťami v oblasti spoločného stravovania. Niekoľko desiatok obedov, ktoré sme denne pripravovali na začiatku nášho pôsobenia sa po čase zdalo byť málo a počas tejto doby sa neustále zvyšovalo. Kvalita a cena ponúkaných jedál, ako aj spôsob ich servírovania našim klientom hovoria sami za seba. V prípade záujmu o naše stravovacie služby sme schopní naše pôsobenie ďalej rozširovať. Spokojný stravník je totiž náš cieľ. Za náš úspech vďačíme ale aj všetkým partnerským organizáciám a  našim dodávateľom, ako aj stravníkom, ktorí vedia oceniť kvalitu nami poskytovaných služieb.