IEG Stravovacie služby

Systém Práce

Zásobovanie a doprava :
Firma I.E.G stravovacie služby si vyberá z veľkého množstva dodávateľov iba firmy, ktoré spĺňajú jej požiadavky na kvalitu aj kvantitu v prísune potravín. Sú uzatvárané hospodárske zmluvy z jednotlivými dodávateľmi a zmena jedálneho lístka ohľadom zásobovania môže nastať iba v prípade, že sa tovar vráti naspäť dodavateľovy ak nespĺňa požadovanú kvalitu. Sú uprednostňované potravinárske výrobky z regiónu „západoslovenského“. 23455321Dodávateľom sa faktúry za dodaný tovar uhrádzajú v maximálnom termíne 12 dní. Zatiaľ neprišlo k neuhradeniu faktúry za dodaný tovar. V prípade, že príde k výpadku zásobovania dodávateľským systémom, mám vybudovanú vlastnú automobilovú dopravu, takže výpadky v zásobovaní sa znižujú na minimálnu úroveň. V súčasnosti denne jazdí hlavne za účelom rozvozu jedál v závodnom stravovaní 9 dodávkových aut. Automobilový park je pomerne „mladý“ – najstaršie dodávkové auto má 6 rokov, najmladšie 3 mesiace, pričom sú to hlavne nemecké značky Mercedes. V prípade nepredvídanej poruchy mám uzatvorenú zmluvu s autodopravcom na okamžité pristavenie až dvoch dodávkových aut na rozvoz stravy. Celkovo pri rozvoze jedla sa strava dodáva do 62 organizácií, pričom firma I.E.G stravovacie služby zabezpečuje výdaj stravy v 34 odberných miestach. Strava sa dodáva poväčšine v termoportoch výmenným systémom. 

Hygiena:
Počas 15-ročnej činnosti firmy I.E.G stravovacie služby sa nezaznamenal žiaden konflikt z hygienickou stanicou, obchodnou inšpekciou, ani zo žiadnymi inými zložkami ktoré majú za úlohu sledovať dodržiavanie predpisov zo strany štátnej správy.543111 Nie sú zaznamenané ani žiadne zdravotné problémy u stravníkov firmy a pritom od začiatku prevádzkovania firmy bolo vyrobených cez  päť miliónov obedov v závodnom stravovaní. Je to dané aj veľkou  starostlivosťou  o suroviny, ich výberom a skladovaním. Intenzívna je  spolupráca v rámci hygieny z rôznymi organizáciami – napr. Henkelecolab. V rámci hygieny dbáme i na také maličkosti ako je nakupovanie iba prvotriedneho porcelánu /karlovarský/ a nerezu do jednotlivých prevádzok. Pracovníci dostávajú pracovné pomôcky a ošatenia podľa potreby o svoju hygienu sa starajú každý osobitne, samozrejme za podpory firmy. Na jednotlivých prevádzkach sa prevádzajú pravidelné kontroly na hygienu a bezpečnosť, k čomu sa prevádzajú i školenia podľa potreby.        

Pracovníci:
Firma I.E.G stravovacie služby zamestnáva pracovníkov výlučne na trvalý pracovný pomer. Vedúci pracovníci sú vedení k samostatnej práci a samostatnému mysleniu. Každá jednotlivá prevádzka má svoju charakteristiku a  svoje špecifické vlastnosti, ktoré chceme rešpektovať. Nesnažíme sa v svojej práci k žiadnej uniformite. Vždy je na prvom mieste zákazník. Nemôže sa stať, že zákazník je nespokojný, pracovníci firmy sú vedení k tomu, aby sa každý problém vyriešil a zobrali si z neho poučenie. V rámci práce v kuchyni je prvoradé heslo každého šéfkuchára: „ Čo nezješ sám, neponúkaj ani svojim stravníkom“. Z tohto dôvodu sa nikdy nepripravujú jedlá z polotovarov, instantných práškov, konzerv a dochucovadlá sa vyberajú tak, aby neobsahovali  dusičnany. Ide o veľmi náročný proces, ktorý sa môže dosiahnuť iba pravidelným sledovaním trhu a následným školením pracovníkov mojej firmy. Pracovníci sú vedení k osobnej zodpovednosti za im zverený majetok, čoho dôkazom sú minimálne náklady na opravy kuchynského zariadenia. Našou snahou je vytvoriť im kvalitné pracovné podmienky s dobrým ohodnotením, čoho dôkazom je to, že z firmy odíde maximálne do roka 1-3 zamestnanci. Firme I.E.G stravovacie služby sa zatiaľ počas existencie nestalo, že neodviedla za svojich zamestnancov odvody do fondov, poisťovní, že neboli vyplatené mzdy.